Mot planerad bergtäkt i Ulvsby

Hem Om oss Om bergtäkten TV & Press Kalender Övrigt Kontakt Foton

Ingen bergtäkt i Ulvsby!

 

Det slutgiltiga beslutet har kommit!

 

Värmlandsschakts överklagan kommer inte att prövas i Mark- och Miljööverdomstolen. Mark- och Miljödomstolens dom från den 25 maj 2012 står därför fast och det blir därmed ingen bergtäkt i Ulvsby. Beslutet kan enligt lag inte överklagas.

 

Detta är ett mycket glädjande besked för alla oss

Ulvsbybor som arbetat hårt för att inte få

in denna verksamhet i vår byggd.

Fyra års kamp är över.

 

Tack för all hjälp och stöd vi fått!

 

Protokoll Svea Hovrätt Acrobatfil

 

--------

 

tv4play

TV4 Värmland den 27 augusti 2012

"Ingen bergtäkt i Ulvsby".

Se inslaget

 

vf-bild

Värmlands Folkblad den 28 augusti 2012

"En seger för byggden".

Läs artikeln

 

nwt.se - Ditt Värmland, just nu!

Nya Wermlandstidningen den 28 augusti 2012

"Det blir ingen bergtäkt i Ulvsby"

Läs artikeln

 

-------

 

Bergtäktsfest

 

På lördag den 1 september 2012 har vi bergtäktsfest uppe på vägen vid Strömberg. Grillarna tänds kl 15 och var

och en tar med den mat o dryck som önskas.

 

Alla som på något sätt har stöttat oss till
framgångarna är välkomna.

 

Hjärtligt välkomna!

 

 


 

Värmlandschakt överklagar!

 

Värmlandschakts dotterbolag, Grus och Makadam i Värmland AB, överklagar Mark- och Miljödomstolens dom från den 25 maj 2012. Överklagan inkom till Vänersborgs

Tingsrätt den 15 juni 2012.  

 

För att ärendet skall tas upp i nästa instans, Mark- och Miljööverdomstolen, krävs först ett godkänt prövningstillstånd.

 

Vi väntar nu på om Mark- och Miljööverdomsten ger prövningstillstånd eller ej.

 

Överklagan Acrobatfil

 


 

Beslutet har kommit!

 

Mark- och Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt

avslår

Grus & Makadams överklagande på Länsstyrelsens beslut från 2011-06-01 om att inte godkänna ansökan om bergtäkten på fastigheten Alstrum 5:1

i Karlstads kommun.

 

Beslutet kom den 25 maj 2012.

 

Dombeslut Acrobatfil

Bilaga 1    Acrobatfil

Bilaga 2    Acrobatfil

Bilaga 3    Acrobatfil

 

 

För att ett överklagande skall tas upp i Mark- och miljööverdomstolen fordras ett godkänt prövningstillstånd, annars står Mark- och miljödomstolens beslut fast. 

------

 

vf-bild

 

Värmlands Folkblad den 28 maj 2012

"Jubel och flaggan i topp i Ulvsby"

Läs artikeln

 

nwt.se - Ditt Värmland, just nu!

Nya Wermlandstidningen den 28 maj 2012

"Delseger för Ulvsbybor gällande bergtäkt"

Läs artikeln

 


 

Översiktsplan 2012 antagen! 

 

Kommunfullmäktige i Karlstad tog den 26 april 2012 beslut om att godkänna Översiktsplan 2012. Bergtäkten i Ulvsby finns tyvärr fortfarande kvar i den godkända Översiktsplanen.

Se beslut §25 i protokollet.

 

Protokoll KF 120426

 


 

Mark- och Miljödomstolen på besök i Ulvsby! 


 

photo 3-liten

 

Niklas Lindh framför sina synpunkter och kritik.

 

 

Onsdagen den 28 mars 2012 var Mark- och Miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt i Ulvsby för förhandlingar samt syn på platsen för den planerade bergtäkten.
 

Mötet startade kl 9 i hembygdsgården Tällerud, se kallelsen.

 

Förutom Mark- och Miljödomstolen fanns Värmlandsschakt på plats samt Länsstyrelsen, Karlstad kommun och ett stort antal boende i Ulvsby som inte vill att bergtäkten öppnas. 

 

Mötet inleddes med att Erika Eriksson, vd på Värmlandsschakt, presenterade ansökan om att få öppna bergtäkten.

 

Därefter framförde Lars-Martin Jansson, ordförande i föreningen För god miljö i Ulvsby, Trond Reimers, Niklas Lindh och Niclas Ess sina synpunkter och kritik mot ansökan och planerna på en bergtäkt.

 

Vid 14-tiden genomfördes ett besök vid fastigheterna på Strömsberg och även en syn av platsen för den planerade bergtäkten. Strömsberg är de bostäder som ligger närmast den planerade täkten.

 

Se även inslagen nedan.

 

---------------

 

 

tv4play

 

TV4 Värmland den 29 mars 2012

"Drömhemmet hotas".

Se inslaget

 

 

sr

 

Nyheterna P4 Värmland den 29 mars 2012

"Kritik mot planerad bergtäkt"

Hör inslaget

 

 

vf-bild

 

Värmlands Folkblad den 29 mars 2012

"Oroliga Ulvsbybor: Vi känner oss lurade"

Läs artikeln

 

 


 

Översvämmat fält!

 

senast 005-lite2

 

Är det en sjö där borta?

 

Nej, det är ingen sjö. Så här ser det ut ett par gånger per år på det fält där det är tänkt att vägen skall gå ut från bergtäkten och där även sedimentsdammen från

täkten skall ligga. Till höger syns väg 63 norrut.

 

Vid mycket regn och när det är vårflod så ser det ut så här på fältet nedanför den tänkta bergtäkten. Det är därför

man i folkmun kallar fältet för "risfältet".

 

Man undrar ju hur man tänkt då?

 

Är det inte fara för att sedimentdammen kommer att läcka ut miljöfarligt avfall i bäcken och vidare ut i Alsterälven och till sjön Alstern?

 

Det måste finnas lämpligare ställen att lägga en bergtäkt på!

 

 

senast 016-lite2 senast 018-lite2

 

Bilderna är tagna nu under vintern 2012.

 

Se fler bilder

 


 

Vad är Miljöpartiets åsikt

om bergtäkten?

 

Föreningen för God miljö i Ulvsby kallade medlemmar och övriga Ulvsbybor till möte med politiker från Miljöpartiet de Gröna under ledning av Per-Inge Lidén. 

 

Måndagen den 6 februari kl 18.00 i

Ordenshuset i Ulvsby

 

Ett oenigt kommunalfullmäktige den 19 januari 2012 återremitterade frågan om att ha med bergtäkten på Alstrum 5:1, Ulvsby, som potentiell bergtäkt i den nya översiktsplanen som föreslagits. Man yrkade på att behovet av en bergtäkt först skulle utredas.

 

Konsekvenserna av den planerade bergtäkten är en extrem miljöfråga som behöver diskuteras ansikte mot ansikte.

 

Inte bara de boende utan också skolverksamheten utsätts för sprängningarna, maskinernas buller och ständigt dunkande. Att korsa väg 63 mellan Vallargärdet och Kyrkbyn utan säkert övergångsställe är en livsfara framför allt för skolbarnen.

 

Att bevara områdets idyll och attraktivitet är väsentligt för att den planerade utvidgningen av bostadsområdet skall lyckas.

 

Alsterälvens känsliga unika fauna och vidkraftverk vid Alsterdalen kan också vara ämnen för diskussion med våra beslutsfattare.

 

---------------

 

Noteringar från mötet

 

Miljöpartiet representerades av kommunalrådet Per-Inge Lidén tillsammans med kommunens nye samordnare av översiktsplanen Peter Falk.

 

Noteringar från mötet Acrobatfil

 

Dagen efter mötet gjorde Per-Inge ett studiebesök på Strömsberg  och omgivningarna som skulle beröras

allra mest av den tilltänkta närliggande bergtäkten.

 

Någon dag senare besökte Per-Inge en av lantbrukarna i Alsterdalen som guidade honom runt i riksintresset och fick också uppleva den närliggande nya bergtäkten i Göstahult.

 

 


 

Inget beslut om Översiktsplanen!

 

Torsdagen den 19 januari 2012 skulle beslut tas om den nya Översiktsplanen i Karlstad kommun.

 

Håkan Holm (s) fick fullmäktige att återremittera antagandet av Översiktsplanen pga han vill att kommunen tar reda på om det verkligen finns något behov för ytterligare en bergtäkt, dvs den planerade bergtäkten i Ulvsby. Han anser att det inte finns nåt behov.

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 19 januari

 

Finns att titta på som webb-sändning eller att lyssna på.

Se länkar på Kommunens hemsida.

 

Ring och påverka politikerna om Översiktsplanen!

Mer info om Översiktplanen!

 

-------

 

nwt.se - Ditt Värmland, just nu!

Artikel i NWT den 21 januari 2012

"Bergtäkt stoppade beslut om översiktsplan"

Läs artikeln

 


Vad har hänt sedan Länsstyrelsen avslog ansökan?

 

Efter att Länsstyrelsen i Värmland den 1 juni 2011 beslutade om att avslå ansökan om tillstånd till bergtäkt på fastigheten Alstrum 5:1, Ulvsby, Karlstads kommun, har sökanden överklagat beslutet vilket innebär att ärendet nu ligger hos Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingrätt.

 

Hos Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt är ärendet tilldelat en handläggare inom Rotel 7.

Önskar du kontakta Mark- och miljödomstolen så

är deras nummer 0521 - 27 02 00.

Mark- och miljödomstolens hemsida

 

Kungörelsen från Vänersborgs tingsrätt Acrobatfil

Underrättelsen från domstolen Acrobatfil

 

------

 

Den 13 september inkom sökande med yrkande och kompletterande handlingar och den 1 december inkom ytterligare ett yrkande.   

 

Värmlands Schakts överklagan (0,5 Mb) Acrobatfil

Yrkande och kompletterande handlingar Acrobatfil

Värmlands Schakts yrkande (1.8 Mb) Acrobatfil

 

Efter att sökanden överklagat så skickade Föreningen för God Miljö i Ulvsby in en inlaga och den 11 juli 2011 skickade de närmast boende in en hemställan till Mark- och miljö-

domstolen, Vänersborgs Tingsrätt.

 

Läs inlagan (0,02 Mb) Acrobatfil

Läs hemställan microsoft-word-liten

 

När det kommit in nya handlingar från sökande har sakägare också fått yttra sig om dessa. Föreningen för God Miljö i Ulvsby har förtjänstfullt tagit fram underlag som har varit till hjälp vid det egna författarskapet eller använts som de är utformade. Dessa underlag återfinns på följande sida.

 

Nu väntar vi på Mark- och miljödomstolens beslut!

 


 

Nytt yttrande från Ulvsby Socialdemokratiska förening

 

Den 14 december 2011 inkom till Mark- och miljödomstolen

ett yttrande i frågan.

 

Läs yttrandet (0,3 Mb) Acrobatfil

 

 


 

Nytt yttrande

från SGU!

 

Den 21 december 2011 inkom nytt yttrande från SGU. De hänvisar till tidigare yttranden.

 

Läs yttrandet (0,2 Mb) Acrobatfil

 


 

Ring och påverka politikerna  om kommunens nya översiktsplan!

 

Det är nu vi måste försöka påverka politikerna,

att bergtäkten tas bort från Översiktsplanen,

sen är det för sent!

 

Det är kommunens politiker som har beslutat att bergtäkten

i Ulvsby fortfarande skall finnas med i översiktsplanen. Majoriteten av politikerna i Karlstad tycker alltså att

det är bra att det blir en bergtäkt i Ulvsby...

 

Miljöpartiet har tidigare sagt att det inte

ska vara någon bergtäkt!

 

Kontakta personer inom M, C och MP som vill att Ulvsby ska vara en potentiell plats för bergtäkt och berätta för dem varför vi inte kan ha någon bergtäkt här!

 

Kontaktuppgifter finns på Karlstad kommuns

hemsida på följande länk:

Ledamöter Kommunfullmäktige

Ledamöter Kommunstyrelsen

 

Protestera mot att kommunens politiker inte tagit bort berg-täkten från den nya översiktsplanen, så att det fortsätter att vara en god miljö i Ulvsby och att där är trevligt att bo!

 

Läs mer om Karlstad kommuns Översiktsplan

 

-------

 

Läs också Håkan Holms (s) interpellation till

Martin Oscarsson (mp) från i höstas och det svar han fick.

Håkan Holms interpellation Acrobatfil

 

 


 

Bergtäkt blev polisärende!

 

Inslag i Nordnytt den 11 juli 2011 om ett hus som ligger ca 500 meter från en bergtäkt. Hela huset har spruckit pga sprängningar i bergtäkten.

 

Våra hus som ligger nära den tänkta bergtäkten

kan komma att skadas på samma sätt!!! 

 

 

Se inslaget på Svt Play

 


 

Länsstyrelsen avslår

ansökan om bergtäkt!

 

vi_på_länsstyrelsen

Niclas Lind, Lars-Martin Jansson, ordf. i "Föreningen för

god miljö i Ulvsby" och Lennart Ess läser

Länsstyrelsens beslut.

 

 

Den 1 juni 2011 tog Länsstyrelsen i Värmland beslut

om att avslå ansökan om tillstånd till bergtäkt på

fastigheten Alstrum 5:1, Ulvsby,

Karlstads kommun.

 

Miljöprövningsdelegationens sammanfattande

bedömning är att de anser att "själva täktverksamhetens lokalisering är acceptabel" men att "lokalvägens sträckning med anslutning till väg 63 inte uppfyller miljöbalkens lokaliseringskrav".  

Länsstyrelsens beslut (17 Mb) Acrobatfil

Beslut om kungörelsedelgivning (359 kB) Acrobatfil

Hur överklagar man (392 kB) Acrobatfil

Vem tog beslutet?

På NWT.se kan läsa mer om Miljöprövningsdelegationen.

Läs mer

 

Kungörelsen

 

Länsstyrelsens beslut kungjordes i tidningarna den 10 juni 2011. Där gavs också besked om att sista datum för överklagan är den 6 juli 2011. Om beslutet kommer att överklagas så hanteras ärendet vidare av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

 

Kungörelsen i NWT (378 kB)

 

------

 

För exakt ett år sedan, den 4 juni 2010,

skickade Länsstyrelsen ut sitt första förslag till

beslut till berörda parter.

 

Länsstyrelsens första förslag till beslut (2,2 Mb) Acrobatfil

 

------

 

nwt.se - Ditt Värmland, just nu!

 

Artikel i NWT den 4 juni 2011 

"Bergtäkten stoppas".

Läs artikeln

 

vf-bild

 

Artikel i VF den 4 juni 2011 

"Nej eller nja till bergtäkt"

Läs artikeln

 

------

 

Samma dag som Länsstyrelsen tog beslut skickade sökanden Värmlandsschakt ut ett eget pressmedelande.

 

Värmlandsschakts pressmeddelande (539 kB) Acrobatfil

 


 

Bergtäkten tyvärr kvar i översiktsplanen!

 

 

På Karlstad.se finns följande att läsa:

 

Kommunstyrelsen i korthet den 7 juni

 

Begäran om utställning av förslag till

översiktsplan för Karlstads kommun

 

I ett förslag till ny översiktsplan föreslår kommunlednings-kontoret hur kommunen kan utvecklas i linje med visionen Livskvalitet Karlstad 100 000. Det handlar om hur marken ska användas, vad vi måste bevara och utveckla för att nya invånare ska lockas till Karlstad och få dem som redan bor här att trivas och stanna kvar. Förslaget har varit ute på samråd mellan den 22 juni och 25 augusti. Kommunledningskontoret har granskat synpunkterna som har kommit in under perioden och lämnat förslag på hur de ska hanteras. Kommunstyrelsen föreslår att utställningen av den reviderade översiktsplanen godkänns.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade andra förslag, bland annat avseende handelsområde Eriksberg och bergtäkten vid Vallargärdet-Ulvsby.

Till sidan på www.karlstad.se

 

------

 

Håkan Holm (S) krävde en omröstning om att Vallargärdet-Ulvsby skulle tas bort som potentiellt område för bergtäkt i Karlstads kommuns förslag till översiktsplan. Endast S och V röstade för att Ulvsby skulle tas bort.

 

------

 

Läs mer om översiktsplanen

 


 

Vi som bor i Ulvsby vill inte att denna bergtäkt öppnas!

 

Det är det granbeklädda berget på bilden överst som är platsen för den tänkta bergtäkten som Grus & Makadam i Värmland AB har ansökt om nytt tillstånd för att driva bergtäkt i 20 år framöver. Det ligger i Ulvsby, två mil norr om Karlstad, alldeles intill väg 63 vid Vallargärdet. En bergtäkt betecknas i Miljöbalken som miljöfarlig verksamhet med buller, damm, vibrationer, tunga transporter etc.

 

På denna hemsida har vi samlat information om den planerade täkten.

 

Till ansökan

 


 

Kyrkan reagerar också!

 

alsterskyrka2

 

Förtroendevalda och personal i Alster-Nyedsbygdens församling känner oro inför en eventuell bergtäkt norr om Vallargärdet. Alsters kyrka är av kulturellt riksintresse som en del av historiskt genuin bebyggelse. Oro finns för att det t ex kan bli sättningsskador på den 300-åriga kyrkan. Läs hela inlägget på bloggen av församlingsprästen Gunnar Lidén.

Läs bloggen

 

Läs också om hur kyrkan är inventerad av Riksantikvarieämbetet och vad de skriver om denna unika 300-åriga kyrka.

Till Riksantikvarieämbetet

 

Till Alsters och Nyedsbygdens församlings yttrande

 Ansökan

 

Värmlandsschakt lämnade den

22 juni 2009 in sin ansökan om att få

öppna bergtäkten på Alstrum 5:1

i Ulvsby till Länsstyrelsen i Värmland.

 

En kopia på ansökan skickades samtidigt

till oss. Det är ett omfattande material

med en ansökan på 74 sidor, bilagor, 

flygfoto och kartor.

 

Läs mer

 

scan072-liten


 

Yttranden

 

Länsstyrelsen har även skickat ansökan för yttrande till följande enheter:

  • Miljönämnden (hela ansökan)

  • Naturvårdsverket (kungörelsen)

  • SGU (hela ansökan)

  • Vägverket (hela ansökan)

  • Boverket (hela ansökan)

  • Skogsstyrelsen (kungörelsen)

  • Socialstyrelsen (kungörelsen)

Läs mer

 


 

Allmänhetens yttranden

 

Efter att Länsstyrelsen kungjort ansökan kunde alla Ulvsbybor och andra berörda skicka in yttranden och visa att vi är emot bergtäkten.

 

Vi har därefter beretts möjlighet att yttra oss vid ett flertal tillfällen, nu senast på Värmlandsschakts yttrande på Länsstyrelsens förslag till beslut.

 

Vi har också tagit fram textunderlag som kan användas som grund för ett eget yttrande.

 

Läs mer

 

Samtliga till Länsstyrelsen insända yttranden diarieförs och är allmänna handlingar som var och en kan ta del av.

 

Pga den stora mängden yttranden från allmänheten, vilket i är mycket glädjande, kan vi tyvärr inte publicera alla här på hemsidan. 

 

Här följer några som väl speglar hur vi närboende känner för en bergtäkt i vårt närområde!


 

Länsstyrelsens förslag till beslut 

 

Fredagen den 4 juni 2010 skickade Länsstyrelsen ut sitt förslag till beslut till berörda parter. I ett dokument på nio sidor redovisar Länsstyrelsen sin bedömning i frågan och sitt förslag till beslut.

 

"Länsstyrelsen föreslår att Miljöprövningsdelegationen beslutar att avslå Grus & Makadam i Värmland AB (556668-5185) ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till bergtäkt på fastigheten Alstrum 5:1, Ulvsby, Karlstads kommun."

 

Läs mer

 


 

Namninsamlingen

 

namninsamling3

 

Namninsamlingen var öppen från 25 maj till den 26 november 2009, dvs dagen innan sista datum för att yttra sig till Länsstyrelsen på ansökan om bergtäkten.

 

Vi fick 828 underskrifter som sändes över till Länsstyreslen den 27 november 2009.

 

Tack alla ni som skrivit på!

 


 

Vårat brev till Karlstad kommun

 

Enligt Boverket skall kommunen skydda kommuninnevånare som blir berörda av en bergtäkt.

 

Därför skickade vi den 9 februari 2010 ett brev till Karlstads kommunstyrelse för att informera om våra synpunkter och för att visa att vi arbetar mycket aktivt med ärendet.

 

Läs brevet (pdf 2 Mb)

 


 

Politiskt ställningstagande mot bergtäkten!

 

"Stoppa Bergtäkten" och "Viktigt att ta människors oro på allvar". Den politiska majoriteten i miljönämnden i Karlstad är emot en bergtäkt i Ulvsby. Håkan Holm (s) och Lennart Jansson (s) har via ett antal debattartiklar klart deklarerat detta.

 

Debattartikel i VF 29 mars 2010

Värmlandsschakt svarade i VF 15 april 2010

Ny debattartikel i VF 18 maj 2010

 


 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets protokollsanteckning om en bergtäkt i Ulvsby

 

Karlstads kommun har genom miljönämnden 2010-03-24 §6 yttrat sig över förslaget om en bergtäkt på Alstrum 5:1 i Ulvsby. Majoritetens ledamöter för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet valde att till detta lägga en protokollsanteckning för att komplettera sitt ställningstagande. Sista meningen lyder så här: 

 

"Vid en samlad bedömning anser vi att det som tillkommit i ärendet ytterligare förstäker vår

uppfattning att lokaliseringen av den planerade bergtäkten inte är lämplig".

 

Föreningen för god miljö i Ulvsby valde den 12 september 2010 att tydliggöra denna protokollsanteckning genom att distribuera ställningstagandet till hushållen i Ulvsby.

   

Du kan också läsa ställningstagandet här på hemsidan.

 

Läs ställningstagandet 

 


 

Ingen rolig syn för oss som besökte bergtäkten i Alster!

 

 

dsc07238

 

"Ett himla oväsen från morgon till kväll

och inga djur kvar i skogen"

 

Så berättar fastighetsägarna som gränsar till den nyöppnade bergtäkten i Alster, Busterud. Vi träffade dessa när vi på lördagen den 27 november gjorde ett besök vid bergtäkten som öppnades nu i somras. De var ute och jagade älg men i skogen finns inga djur kvar berättar de.  

 

När vi kommer fram till området där bergtäkten ligger ser vi ett skövlat landskap, massor med sprängsten och ett stort hål i marken efter att de sprängt och tagit bort berget. Söderut syns högar med krossat berg.

Verkligen ingen vacker syn!

 

Så här vill vi inte ha det i Ulvsby!

 

       

Se filmen på Youtube          Fler foton från Busterud.

 

Här ligger bergtäkten. Se den gröna pilen i Google Maps.

 
             

 

 

 

 

 

 

 

nytt

 

2012-08-28

Ingen bergtäkt i Ulvsby!

Det slutgiltiga beslutet har kommit.

Läs mer

 

2012-08-28

Bergtäktsfest!

Vi firar med fest den 1 sept. Alla hjärtligt välkomna!

Läs mer

 

2012-06-17

Värmlandsschakt överklagar!

Överklagan insänd till Mark-och Miljööverdomstolen.

Läs mer

 

2012-06-06

Artiklar i pressen!

Artikel i VF och NWT.

Läs mer

 

2012-05-26

Beslutet har kommit!

Mark- och Miljödomstolens beslut har kommit.

Läs mer

 

2012-05-26

Översiktplanen 2012 godkänd!

Karlstads kommun godkände Översiktsplan 2012 den 25 april 2012. 

Läs mer

 

2012-03-29

Mark- och Miljödomstolen på besök!

Rapport från deras besök i Ulvsby.

Läs mer

 

2012-03-29

"Drömhemmet hotas"

Inslag på TV4 Värmland.

Läs mer

 

2012-03-29

"Kritik mot planerad bergtäkt"

Inslag på P4 Värmland.

Läs mer

 

2012-03-29

"Vi känner oss lurade"

Artikel i Värmlands Folkblad

Läs mer

 

2012-03-24

Är det en sjö?

Se bilder från fältet nedanför den planerade bergtäkten!

Läs mer

 

-----------------

 

2011-06-03

Beslutet har kommit!

Länsstyrelsen har beslutat att avslå ansökan.

Läs mer

 Snabblänkar

 

Ansökan

Tidplanen

Länsstyrelsens förslag till beslut

Yttranden

 

Gästboken

Bloggen

Facebook

 

Föreningen för god miljö i Ulvsby

Infomötet i kyrkan

Infomötet i ordenshuset

 

Namninsamlingen

Länsstyrelsen

Planprogram Vallargärdet

 

Om Alsterälven

Ålen i Alsterälven

Uttern i Alsterälven

Bilder från bäcken

Fler filmer

Bergtäkter med problem!

 


 

Gästboken

gastbok3     

 

Skriv gärna några rader i vår gästbok! 

Det kan t ex vara synpunkter eller funderingar runt att öppna en bergtäkt här i Ulvsby.

 

Till Gästboken

 


 

Bloggen!

 

keyboard

 

Bloggen är den sida där vi skriver våra inlägg om planerna, möten, kyrkan, djur och natur. Där kan du också  kommentera våra inlägg och skriva egna.

Skicka oss gärna förslag på ämnen som vi skall ta upp.

Skicka förslag

 

Till Bloggen

 


 

Protesterna på Facebook

 

facebook

 

Gruppen "NEJ till Bergtäkt i Ulvsby!!!" på Facebook har nu  över 200 medlemmar. Där finns också ett diskussionsforum som är i full igång.

Till Facebook

 


 

Föreningen för god miljö i Ulvsby

 

 

Vid mötet i församlingshemmet den 17 februari 2010 bildades föreningen vars syfte är att arbeta för att vi även i fortsättningen skall ha en bra miljö här i Ulvsby.

 

Viktigaste uppgiften för föreningen just nu är att det inte skall öppnas en bergtäkt här i Ulvsby!

 

Till ordförande valdes Lars-Martin Jansson. Kontaktperson är Lennart Ess, 0702-76 65 21.

 

Vid mötet redogjorde också Yvonne Thorén, Vägverket,

Lennart Jansson, ordf. barn och ungdomsförvaltningen och

Barbro Blixt, rektor på Vallargärdets skola, för effekterna om en bergtäkt öppnas. Risken finns att Vallargärdets skola måste rivas.

 

Läs mer i artikeln i VF den 18 februari

Läs artikeln

 

Läs mer i artikeln i NWT den 19 februari

Läs artikeln

 

Föreningen sände den 16 maj 2010 in ett brev till Länsstyrelsen med frågor om hur sent inkomna svar och skrivelser kommer att påverka hanteringen av ärendet hos Länsstyrelsen?

Den 24 maj svarade Helena Håkansson på Länsstyrelsen i ett brev återsänt till föreningen.

 

Läs föreningens brev  Acrobatfil

Läs Länsstyrelsens svar  Acrobatfil

 


 

Informationsmötet i Alsters kyrka!

 

 

Informationsmötet i Alsters kyrka måndagen den 23 november 2009 var välbesökt och samlade över 100 personer. Sofia Eriksson och Mats Bergström från Karlstads kommuns Miljönämnd 

informerade om bullermätningar och regelverk. 

 

TV, radio och press var också närvarande.

 

SVT Värmlandsnytt sände direkt från informationsmötet under sin sändning 19.15.

Inslaget finns ej längre kvar på SvT Play.

 

TV4 Värmland hade ett inslag i sin kvällssändning den 23 nov och ett nytt inslag i sin morgonsändning den 24 nov.

Se inslag1           

Se inslag2  

 

Radio Värmland rapporterade också om mötet i sina lokala nyhetssändningar under morgonen den 24 nov och i ett 10 minuter långt inslag vid lunchtid. 

Hör inslag 1

Hör inslag 2 

 

Värmlands Folkblad hade också ett reportage i tidningen den 24 nov.

Läs reportage  

 

Foton från informationsmötet

 


 

Välbesökt infomöte i april 2009!

 

dsc_0043-140

 

Runt 100 personer kom till informationsmötet i Ulvsby ordenshus den 28 april 2009.

Mer info finns på bloggen.

Fler foton

 

Protokollet från mötet

Skrivet av Monica Soldinger, Varadero Utveckling AB, inkl närvarolista och bilderna som visades på mötet.

Läs protokollet (pdf 7 Mb)

 

Våra reflektioner på mötet

Niklas har skrivit in några reflektioner om mötet den 28 april på bloggen.

Till bloggen

 


 

Några bilder från bäcken

 

dsc05212-liten2

 

dsc05211-liten2

 

Hur skall det gå för bävrarna och de andra djuren som lever längs bäcken om bergtäkten öppnas? 

 

Bilderna är tagna den 9 maj 2009.

Klicka på en bild för att göra den större.

 

Foto: Håkan Bergström

 


 

Filmer från området vid täkten

 

En film om bäcken och en om hur nära vägen täkten kommer att ligga.

 

film-backen1

Se filmen

 

film-vagen1

Se filmen

 


 

Om Alsterälven

 

 

Vattenmyndigheten och

Länsstyrelsens egen information om Alsterälven och dess sjösystem. Där vi får information om att det, förutom utter och ål, även finns glacialrelikta kräftdjur instängda i vissa sjöar som ett minne från den tiden. Där skriver Länsstyrelsen också att Alsterälven utgör ett av de mest näringsrika vattensystemen i Värmlands län.

Till Länsstyrelsen sida om Alsterälven

 

VISS - VattenInformationsSystem Sverige har på sin webbsida information om Alsterälven norr om Alstern. Här får vi bl a information om ekologiskt status och kemiskt ytvattenstatus.   

Till VISS sida om Alsterälven

 


 

Ålen i Alsterälven

 

ål

 

Flera rapporter har senaste året noterat att det finns ål i Alsterälven.

 

Länsstyrelsen noterar själva detta i sitt yttrande den 26 oktober 2009.

Läs mer

 

Sveriges ålbestånd är så hotat att regeringen överlämnat en kraftfull räddningsplan till EU.

Läs mer

 

Karlstads Unviersitet har ett projekt för att rädda ålen i Alsterälven. Den 10 april 2010 fick vi information om att Länsstyrelsen har fått in en ansökan från Karlstads Universitet. De vill ha 447.250 kr utbetalda för projektet "Nedströms passage för ål i Alsterälven". Åtgärderna är redan utförda framgår det vidare.

Detta projekt indikerar ju på hur viktigt man anser att det är att bevara den utrotningshotade ålen även i Alsterälven.

Till Universitetets projekt

Se även projektets blogg

 

Hur kommer ålen att påverkas av en bergtäkt?

 


 

Uttern är tillbaka i Alsterälven

 

Utter

 

Den senaste vinterns inventering visar att det nu åter finns bofast utter i Värmland. Se inslaget i Värmlandsnytt från den 17 maj 2010 där man visar att uttern även finns i Alsterälven.

Uppskattningsvis finns endast runt 20-25 uttrar i hela Värmland. 

Sedan 1968 är uttern fridlyst i hela landet! En bergtäkt, som klassas som miljöfarlig verksamhet, kan väl aldrig vara bra för uttern i Alsterälven.

 

svtplay 

Se inslaget på Svt Play

 


 

Länssytrelsen

 

webblogo2

 

Sedan år 2000 har Länsstyrelsen i Värmland beviljat 6 bergtäkter att öppnas i Karlstads kommun. Läs om hur de diskuterat när de beviljat dessa. 

Till besluten

 

Länsstyrelsens kross-bergsinventering från 1992 där de olika alternativa platserna finns redovisade.

Läs inventeringen

 


 

Planprogram för Vallargärdet

 

vallargärdet-karta2

 

I Karlstad kommuns planprogram för utbyggnad av Vallargärdet finns en notering om den planerade täkten.

Till planprogrammet

 


 

Bergtäkten finns med i förslag till ny översiktsplan

 

oversiktsplan_ny_banner

 

Karlstad kommun informerade under sommaren 2010 om att arbete pågår med att anta en ny Översiktsplan för kommunen.

I Översiktsplanen står vårt område med som tänkt område att ha bergtäkt på, se sid 74-76.  

 

Översiktsplan 2010 

 

Man hittar också Översiktsplanen och bilagor om man går in på www.karlstad.se. Där finns även mer information om Översiktsplan 2010.

 

Fram till den 25 augusti 2010 fanns möjlighet att skriftligen yttra sig på förslaget till nytt planprogram.

Det var därför bra om många yttrade sig och i sitt yttrande motsatte sig att vårt område finns med i den föreslagna planen och hänvisade till att Karlstad kommun redan har beslutat att det inte ska vara någon bergtäkt i Ulvsby (bl a beslut av kommunledningen och miljönämnden).

 

I yttrandet skulle tydligt framgå att det är felaktigt att Ulvsby står inritat på kartan sid 75 som tänkt område, samt en hänvisning till texten om att bergtäkter inte ska ligga närmare än 500 m från boende (dvs funkar inte i Ulvsbys fall).

 


 

Andra bergtäkter med problem!

 

bild1

 

Bergtäkten i Vinköl vid Skara

Stenar som flyger, sprickor i väggar och dricksvatten som förstörs. Vinkölsborna har tröttnat på statliga bolaget Svevias bergtäkt. Se inslaget från TV4 Skaraborg.

Se inslaget

 

 
     

 

Senast uppdaterad 28 aug 2012

 

Copyright © Håkan Bergström